Tax Free dla podróznych

TAX FREE jest to możliwość zwrotu VAT osobom fizycznym, zwanym “podróżnymi”, które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium Wspólnoty.Osoby te mają prawo do otrzymania zwrotu VAT zapłaconego przy nabyciu towarów zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i terytorium innych państw należących do Unii Europejskiej. Po 1 maja 2004 r., czyli po rozszerzeniu Wspólnoty, system zwrotu VAT podróżnym nie jest stosowany w szerokim zakresie, głównie dlatego, że znacznie została ograniczona liczba państw nienależących do UE. Obecnie zwrot VAT podróżnym w Polsce obejmuje m.in. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium państw sąsiadujących z Polską, tj. na Białorusi, Ukrainie i w Rosji.Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu zwrotu VAT podróżnym, musi być spełnione wiele warunków przez “podróżnych”, czyli osoby fizyczne ubiegające się o zwrot, jak i podmioty, które są uprawnione do dokonywania zwrotu, czyli “sprzedawców”. Warunki te szczegółowo określone zostały przepisami ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). Ustawodawca przeznaczył na regulacje dotyczące zwrotu podatku rozdział VI ustawy zatytułowany “System zwrotu podatku podróżnym”.Pierwszy podstawowy warunek, wynikający z art. 126 ust. 1 ustawy o VAT, dotyczy tego, by nabyte przez podróżnego towary zostały wywiezione poza terytorium Wspólnoty w stanie nienaruszonym. Warto tu zaznaczyć, że system zwrotu VAT nie obejmuje nabycia paliw silnikowych – stanowi o tym art. 126 ust. 3 ustawy.Kolejny warunek określający obowiązki formalne względem kupującego (art. 128 ust. 1) stanowi, że zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podróżny dokonał zakupu.

Projektowanie i kompleksowe wykonanie stron www tworzenie stron www roburSTUDIO.com

facebook